Organisatie

Nieuws

Woningoverzicht

Nieuwbouw/herstructurering

Ik heb een vraag

Inloggen aannemers
   

Goed bestuur (Good Governance)

Wij hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als maatschappelijk ondernemer stemmen we ons beleid af op wat de maatschappij van ons nodig heeft. We nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus en willen ons werk zo goed mogelijk doen. Daarom hanteren wij de beginselen van 'Good Governance'. Goed toezicht en het afleggen van verantwoording zijn daarbij essentieel.

Aedescode
Wij  zijn lid van de vereniging voor woningcorporaties, Aedes en houden ons aan de AedesCode. In deze code zijn de normen en waarden vastgelegd waaraan woningcorporaties zich moeten houden. Dit betekent onder andere dat wij:

  • actief en open overleg voeren met onze belanghouders (huurdersvereniging, gemeente, welzijns- en zorginstellingen e.d.);
  • de wensen en behoeften van onze klanten voorop staan in ons handelen;
  • eerlijk, open en transparant ondernemen;
  • een visie hebben op wonen in de gemeente Brummen;
  • de Governancecode hanteren.

De Governancecode
De Governancecode Woningcorporaties is een code van de sector en geldt vanaf 1 januari 2007 voor leden van Aedes. De Governancecode bevat normen voor goed bestuur en goed intern toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing, die in acht moeten worden genomen door de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen.

Woningstichting Brummen onderschrijft deze Governancecode en past deze grotendeels toe. Daar waar we afwijken, leggen we dit uit, conform het principe ‘pas toe of leg uit’. Zie hiervoor de toezichtsvisie (zie  Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur)

Protocol Belangenverstrengeling
Een belangrijk onderdeel van de Governancecode is dat elke vorm van belangenverstrengeling tussen woningcorporatie en haar raad van commissarissen wordt vermeden. Dit hebben wij uitgewerkt in het Protocol Belangenverstrengeling . Hierin wordt verwezen naar artikel 14 van de statuten van Woningstichting Brummen waarin wordt omschreven wie er in het kader van het waarborgen van onafhankelijkheid geen lid van de Raad van Commissarissen mogen zijn.

Governancestructuur Woningstichting Brummen
Woningstichting Brummen is een stichting. Deze stichting kent een directie die uit één lid bestaat. De directie heeft als bestuurder zelfstandige bevoegdheden. Deze staan vermeld in het reglement van Bestuur ( zie:Reglement Bestuur) het reglemnet van de Auditcommissie (zie: Reglement Auditcommissie) en het reglement van de Raad van Commissarissen (zie: Reglement RvC)    

De directeur-bestuurder heeft voor het uitvoeren van een aantal bevoegdheden de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RvC) nodig. De RvC van Woningstichting Brummen bestaat uit vijf leden inclusief een voorzitter. Ze heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de corporatie. De RvC staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie.

Het toezicht is gericht op financiële, bedrijfsmatige en organisatorische continuïteit van de organisatie en op de maatschappelijke prestaties van de corporatie. De commissarissen werken volgens de invulling van de Governancecode (zie: invulling Governancecode)

Samenstelling bestuur
Directeur-Bestuurder: F.M.M. Visschedijk
Geboortedatum: 6 maart 1954
Relevante nevenfuncties: geen

Frans Visschedijk is sinds 1989 werkzaam als directeur en sinds 1994 als directeur-bestuurder bij Woningstichting Brummen. Hij is benoemd voor onbepaalde tijd.

Samenstelling Raad van Commissarissen per 1 januari 2014
De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van 4 jaar waarbij zij daarna nog 1 keer herbenoemd kunnen worden.

Naam : G.W. Nijman
Functie in de RvC :
Voorzitter
Geboortejaar : 1951
Beroep : directeur van Nijman Vastgoed BV
Relevante nevenfuncties :
Commissaris bij Salland Wonen in Raalte
lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zorg-Samen Het Zand te Zwolle 
lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus te Almelo
Benoemd in : 2010
Benoemd op voordracht : Huurdersvereniging Brummen
Benoemd tot : 31-12-2014
Herbenoembaar : Ja
Specifieke deskundigheid : Vastgoed en volkshuisvesting

Naam : F.T. Hendriks
Functie in de RvC :
vice-voorzitter
Geboortejaar : 1959
Beroep : Controller/security-officer gemeente Apeldoorn
Relevante nevenfuncties : Geen
Benoemd in : 2010
Benoemd tot :
31-12-2015
Herbenoembaar : Ja
Specifieke deskundigheid : Financieën, governance en volkshuisvesting

Naam : J.H. van Breda
Functie in de RvC :
Lid
Geboortejaar : 1964
Beroep : Rechter
Relevante nevenfuncties : algemeen bestuurslid van het CDA Zutphen-Warnsveld 
Benoemd in : 2010
Benoemd tot : 31-12-2014 
Benoemd op voordracht : Medewerkers Woningstichting Brummen
Herbenoembaar : Ja
Specifieke deskundigheid : Juridisch en maatschappij 

Naam : R.P. Huyben 
Functie in de RvC :
Lid
Geboortejaar : 1950
Beroep : Accountant bij De Jong & Laan en zelfstandig
financieel economisch adviseur MKB
Relevante nevenfuncties : voorzitter fiscale kring SRA Arnhem
Benoemd in : 2013
Benoemd tot : 31-12-2017
Herbenoembaar : Ja
Specifieke deskundigheid : Financiën en ondernemen

Naam : Mw. A. Willemsen-Masselink
Functie in de RvC :
Lid
Geboortejaar : 1957
Beroep : Regiodirecteur Stichting Pro Senectute
Relevante nevenfuncties : geen
Benoemd in : 2013
Benoemd tot : 31-12-2017 
Benoemd op voordracht : Huurdersvereniging Brummen
Herbenoembaar : Ja
Specifieke deskundigheid : Zorg en maatschappij 

Vacatures
Er zijn op dit moment geen vacatures.

Hoofdlijnen bestuurdersbeloning
De bestuurdersbeloning is conform de adviesregeling van de commissie Izeboud. De bestuurdersbeloning valt binnen de norm voor de semi-publieke sector. Met de directeur/bestuurder vinden jaarlijks een start- en beoordelingsgesprek op basis van een beoordelingsformat. Deze gesprekken worden gevoerd door de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, op basis van voorafgaande gesprekken met de overige leden van de Raad van Commissarissen . In deze gesprekken worden eventuele aandachtspunten meegegeven voor het komende jaar. 

Integriteitcode en klokkenluiderregeling
Wij vinden integriteit heel belangrijk. Daarom hebben wij ons integriteitsbeleid vastgelegd in een integriteitscode. Hierin hebben wij vastgelegd wat wij verstaan onder integriteit en waar onze grenzen liggen.
Verder vinden wij het belangrijk dat medewerkers te allen tijde (vermeende) misstanden kunnen melden. Daarom kennen wij ook een klokkenluiderregeling.

 

 

 


print